Využite teraz kredit až 350 € na reklamy Google – zistiť viac

ROAS

ROAS alebo návratnosť výdavkov na reklamu je kľúčovou metrikou používanou v online reklame na meranie efektivity konkrétnej reklamnej kampane. Vypočítava sa tak, že sa zoberú príjmy z reklamnej kampane a vydelia sa celkovými nákladmi kampane. To dáva inzerentom jasný obraz o tom, koľko príjmov generujú za každé €, ktoré minú na reklamu.

Výpočet ROAS

Ak napríklad inzerent minie 1 000 € na reklamnú kampaň na Google a vygeneruje výnosy 3 000 € , jeho návratnosť investicie do reklamy bude 3. To znamená, že za každý 1 € vynaložené na kampaň inzerent generuje príjmy 3 € . ROAS 3 sa vo všeobecnosti považuje za dobrú návratnosť investícií, pretože naznačuje, že inzerent generuje značný zisk zo svojich výdavkov na reklamu.

výpočet ROAS
ROAS - Online marketing a tvorba webov - AJAS.sk

Prečo a ako pracovať s ROAS pri vyhodnocovaní kampaní?

Táto metrika sa často používa ako spôsob hodnotenia výkonnosti reklamnej kampane a na určenie, či spĺňa požadovanú návratnosť investícií (ROI). Sledovaním ROAS môžu inzerenti určiť výkonnosť svojich kampaní a podľa potreby vykonať úpravy na optimalizáciu výdavkov na reklamu.

Je dôležité poznamenať, že návratnosť výdavkov na reklamy môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi vrátane kvality návštevnosti, relevancie reklamy a účinnosti vstupnej stránky. Inzerenti si musia byť vedomí týchto faktorov a pracovať na ich optimalizácii, aby zlepšili návratnosť výdavkov na reklamy a celkovú efektivitu svojich reklamných kampaní. Ak je napríklad návratnosť výdavkov na reklamy nižšia ako požadovaná, inzerenti by sa mali zamerať na faktory, ako je kreatíva reklamy, zacielenie a vstupné stránky, aby zlepšili návratnosť výdavkov na reklamy. Na druhej strane, ak je ROAS príliš vysoké, inzerenti môžu chcieť prideliť viac výdavkov na reklamu tejto kampani, aby generovali vyššie výnosy.

Návratnosť výdavkov na reklamy je len jednou z metrík používaných na hodnotenie výkonnosti reklamnej kampane, avšak patrí medzi dôležité ukazovatele, ktoré je potrebné sledovať. Pomáha inzerentom pochopiť, ako ich výdavky na reklamu ovplyvňujú ich výnosy, a robiť informované rozhodnutia o tom, ako v budúcnosti rozdelia svoj rozpočet na reklamu. Je tiež dôležité poznamenať, že „dobrá“ hodnota návratnosti bude pre každého inzerenta iná – v závislosti od rôznych faktorov ako je napríklad ziskovosť jeho produktov/služieb, ďalšie náklady atp.

ROAS vs ROI

ROI alebo návratnosť investícií a ROAS alebo návratnosť výdavkov na reklamu sú obe metriky používané na meranie výkonnosti investície alebo reklamnej kampane. Medzi nimi je však dôležitý rozdiel.

ROI je všeobecnejšia metrika, ktorá sa používa na hodnotenie celkovej výkonnosti investície alebo kampane. Vypočítava sa tak, že sa zoberie čistý zisk z investície alebo kampane (generovaný výnos mínus náklady na investíciu alebo kampaň) a vydelí sa nákladmi na investíciu alebo kampaň. Výsledok je vyjadrený ako percento alebo pomer. Ak napríklad investícia vo výške 1 000 € vygeneruje výnosy vo výške 1 500 €, ROI bude 0,5 alebo 50 %.

Kým ROI aj ROAS sú mierou návratnosti investícií, ROI je zameraná na celkovú návratnosť investície alebo kampane, ROAS je viac zameraná na návratnosť konkrétnej reklamnej kampane. Okrem toho môžete mať kladné ROAS a záporné ROI, čo znamená, že z reklám generujete vyššie príjmy, než sú náklady na reklamy, no vaša celková kampaň stále stráca peniaze. ROI aj ROAS sú dôležité metriky na meranie výkonnosti investičnej alebo reklamnej kampane, slúžia však na trochu iné účely. Poznanie oboch vám pomôže lepšie pochopiť výkonnosť vašej kampane.

URL adresa

URL (Uniform Resource Locator) predstavuje reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačné určenie polohy online zdroja, ...
Čitať viac >>

Rich snippets

Rich snippets sú časti dodatočných informácií, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania spolu s odkazom ...
Čitať viac >>

PR článok

PR články sa vydávajú médiám s cieľom oznámiť nový produkt, službu alebo udalosť alebo poskytnúť ...
Čitať viac >>

Negative keyword / vylučujúce kľúčové slovo

V online marketingu je vylučujúce kľúčové slovo (negative keyword alebo aj nKW, prípadne -KW) také ...
Čitať viac >>

Bounce rate / miera okamžitých odchodov

Miera odchodov (bounce rate) je metrika používaná v online marketingu na meranie percenta návštevníkov webovej ...
Čitať viac >>

Newsletter

Newsletter je typ elektronickej pošty, ktorá sa pravidelne posiela na zoznam odberateľov. Dá sa použiť ...
Čitať viac >>